ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ

Η σύμπραξη αποτελείται από:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (Ελλάδα)-Συντονιστής του προγράμματος.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ειναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 2007. Αποτελείται από 38Εταιρίες Alzheimer σε όλη την Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της είναι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των εταιριών-μελών, στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς και ενημέρωσης των ατόμων με άνοια και των αναγκών των περιθαλπόντων τους. Στόχοι της είναι η δημιουργία δομών, υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα των ασθενών και των περιθαλπόντων τους, την προώθηση της έρευνας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους τους ενδιαφερόμενους, την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών για προβλήματα άνοιας και την πρόληψη της περιθωριοποίησης ατόμων με άνοια.

http://www.alzheimer-federation.gr/

 


ANZIANI E NON SOLO SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE (Ιταλία)

Η Anziani e Non Solo είναι μια ΜΚΟ που έχει εστιάσει από το 2004 στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση έργων και της παροχής υπηρεσιών και δημιουργίας προϊόντων στον τομέα της ευημερίας και της κοινωνικής

ενσωμάτωσης. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Anziani e Non Solo αφορούν: – Εκπαίδευση και υποστήριξη σε οικογενειακούς περιθάλποντες

– Υποστήριξη σε ηλικιωμένους με στόχο την ενεργό γήρανση και τις διαγενεακές δραστηριότητες

– Πρόληψη κακοποίησης και των διακρίσεων κατά των ηλικιωμένων

– Υποστήριξη και ενδυνάμωση των μειονοτικών ομάδων: ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική ένταξη και μετάβαση από το σχολείο στην εργασία

– Καταπολέμηση της φτώχειας, υποστήριξη στην απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη των μειονοτικών ομάδων.

www.anzianienonsolo.it

www.anzianienonsolo.it


ASOCIATIA HABILITAS CENTRU DE RESURSE

SI FORMARE PROFESIONALA (Ρουμανία)

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε το 2007 με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κοινό, ψυχολογικά και εκπαιδευτικά έργα και προγράμματα. Προς το παρόν, το Habilitas είναι εξουσιοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Κατάρτισης να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για τα προσόντα «Κατοίκων περιθάλποντας για ηλικιωμένους» και εκδίδει πιστοποιητικά κατάρτισης, αναγνωρισμένα από την ΕΕ. Το Habilitas αναπτύσσει συνεχώς προγράμματα κατάρτισης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους στην κατ ‘οίκον φροντίδα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους (βελτίωση πρακτικής, επικοινωνιακές δεξιότητες, βελτίωση δεξιοτήτων προσώπου, σεβασμός των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, εντοπισμός και πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων) και εργάζεται σε έργα που εστιάζουν στη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινότητα.


CHALLEDU (Ελλάδα)

Challedu- Παίξε, μάθε, ανέπτυξε είναι ένας Εκπαιδευτικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με σκοπό να αναπτύξει και να εφαρμόσει

παιχνίδια ως λύση, έτσι ώστε να μεταφέρει την εμπειρία μάθησης με έναν δημιουργικό, διαδραστικό και ολιστικό τρόπο και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς: τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα: – δημιουργία υλικού και παιχνιδιών με βάση όλα τα είδη παιχνιδιών (παιχνίδια ρόλων, βιωματικά παιχνίδια, παιχνίδια με κάρτες, επιτραπέζια παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια, παιχνίδια στο χώρο κ.λπ.) βάσει του σχολικού προγράμματος σπουδών, εξατομικευμένων προδιαγραφών, συγκεκριμένων ομάδων μαθητών ή συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων. – εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σε συγκεκριμένα θέματα, προκαθορισμένα εργαλεία και λύσεις που βασίζονται σε παιχνίδια – εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς, διαφορετικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, γιατρούς, εργαζομένων σε μουσεία κ.λπ.), ΜΚΟ κ.λπ., με επίκεντρο την παροχή γνώσεων για το πώς να δημιουργήστε λύσεις βασισμένες στο παιχνίδι σύμφωνα με την εμπειρία και την ομάδα εστίασης.


http://www.challedu.com/


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ελλάδα)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης στις 11/04/2003 (P.D. 92/2003, G.G. 83 / A / 11-04-2003). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τρία τμήματα στην πόλη της Φλώρινας και τρία τμήματα στην πόλη της Κοζάνης. Είναι προσανατολισμένο στην διεθνή έρευνα και αποτελείται από 6 Τμήματα, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα , ένα εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, διεθνείς συνεργασίες σε προγράμματα έρευνας και ανταλλαγής και μια ζωντανή φοιτητική κοινότητα. Οι νέες πρακτικές προσφέρουν ακαδημαϊκή και διοικητική αποκέντρωση ενισχύοντας την αίσθηση της ενότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Προωθώντας την πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επενδύει σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε διεπιστημονικούς τομείς έρευνας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συγχρόνου κόσμου. Μέχρι τώρα, έχει διαχειριστεί περισσότερα από 150 έργα (τόσο, εθνικά όσο και ευρωπαϊκά).
https://www.uowm.gr